ContactInloggen
 HIER VIND JE HET LAATSTE NIEUWS VAN TUINENPARK ONS BUITEN


 
arrow  Ledenraadpleging 1 oktober 2022
 
Ledenraadpleging 1 oktober 2022   04-09-2022

 
Ledenraadpleging Tuinenpark Ons Buiten
Zaterdag 1 oktober 2022
Piet van Ommeren / Leo Lentz
 
Werkwijze
 
Tijdens deze ledenraadpleging willen we een andere werkwijze hanteren dan we tot nu toe gewend zijn. Het doel is: meer leden aan het woord laten, meer creativiteit in het denken over allerlei thema’s en meer betrokkenheid van leden bij besluiten van het bestuur.
 

  • We werken rond vijf onderwerpen , die we verdelen over vijf tafels. De ’onderwerpen staan hieronder.
  • Elke tafel heeft een tuinder die “eigenaar” is van het onderwerp : hij of zij heeft zich er wat meer in verdiept, heeft een leidende functie tijdens het gesprek en zorgt dat de resultaten na afloop goed gedeeld worden.
  • De mensen die meedoen aan de ledenraadpleging worden verdeeld over de vijf tafels, maar zij wisselen na enige tijd van tafel. In principe doet iedereen dus een stukje mee aan elk van de onderwerpen.
  • De bijeenkomst wordt centraal geleid door Piet en Leo, maar de gesprekken aan de tafels worden geleid door de “eigenaar”.
  • Het doel is niet om discussies te voeren over allerlei meningen rond het thema, maar om de problematiek rond een thema te verkennen, voorstellen te bedenken om daar iets aan te doen, zorgen te delen die tuinders daarbij hebben, en na te denken over wat er nodig is om aan die zorgen tegemoet te komen. Zo ontstaat er hopelijk rond elk onderwerp een voorstel dat breed gedragen wordt en waarbij ieders meningen en zorgen zijn gehoord en meegenomen in de afweging.
  • Dit proces verloopt in een aantal stappen. Bij het eerste thema werk je mee aan de eerste stap, daarna ga je naar de volgende thematafel en werkt daar verder aan de volgende stap rond dat onderwerp, tot je aan de laatste tafel meedenkt over het uiteindelijke voorstel van dat specifieke onderwerp.
 
Vijf onderwerpen
 
1)  Open tuinen in het park om bezoekers meer natuur te laten beleven – Issue-eigenaar is lid van de Groencie.
 
Een belangrijke voorwaarde voor het voortbestaan van tuinenparken is dat zij toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor bezoekende bewoners uit de buurt. Dat zij dus een buurtfunctie hebben, naast de functie voor de tuinders zelf. Bij komende keuringen door de AVVN wordt dit ook een belangrijk issue. Tuinenpark Ons Buiten scoort op dit onderdeel hoog, maar er is tot nu toe geen beleid ten aanzien van de openheid van de tuinen, zoals dat op andere parken in de buurt wel is. Een wandelaar moet niet alleen van de paden en de dierenweide kunnen genieten, maar ook van de fraaie tuinen op het park. Tuinders hebben natuurlijk ook recht op privacy. Zijn die twee wensen te verenigen? Moet ons tuinenpark ook nadere regels opstellen voor de mate waarin de tuin vanaf het pad te overzien is? Hoe zouden zulke regels er uit kunnen zien?
 
2) Energiebesparing en de rol van de kas op het park. Issue-eigenaar is Leo of Henny
 
Op de laatste ALV is besproken dat het bestuur vorig jaar had gemerkt dat we meer
stroom verbruiken dan we opwekken met de zonnepanelen. Dit was niet
verwacht. Het bestuur heeft de afgelopen winter het verbruik gemonitord. Hierbij
valt op dat in oktober de getallen vergelijkbaar zijn met zijn een gewoon huishouden,
maar dat in de maanden november, december en januari er heel veel meer
stroom verbruikt is. De meeste stroom bleek door de verwarming in de kas gebruikt
te worden. Hierop is actie ondernomen door een thermostaatschakelaar te installeren, waardoor de
elektrische kacheltjes pas aanslaan als de temperatuur onder de 5 graden
komt. Maar is dat voldoende? Inmiddels is ook de oude vriezer vervangen door een nieuwe die minder energie verbruikt. Het bestuur denkt dat de ambitie van het Tuinenpark zou kunnen zijn om uiteindelijk 0 op de meter te hebben. Is dat inderdaad een zinnig doel? Welke voorstellen voor verandering of vernieuwing zijn daarvoor wenselijk? En hoe dan verder met de kas?
 
3) Regels voor de bouw van nieuwe huisjes. Issue-eigenaar is iemand uit de bouwcommissie.
 
Wie een nieuw huisje wil bouwen op ons park moet rekening houden met de regels die daarvoor gelden. Een zo’n regel betreft de vorm van het dak: dat moet een zadeldak zijn. Hier ziet de bouwcommissie op toe. Op andere parken, zoals de Pioniers, kan iets vrijer gebouwd worden. Daardoor is er meer mogelijk qua innovatie, maar er dreigt ook een meer rommelige aanblik. En regels voor de maximale hoogte en het oppervlak zijn misschien toch wel nodig. Moeten we vernieuwen en een ruimer beleid hanteren? Wat is wenselijk en wat zijn daarbij relevante zorgen?
 
4) Jeu-de-boules baan op Ons Buiten. Issue-eigenaar is Bert
 
Tijdens eerdere ALV’s en ledenraadplegingen is de wens geuit om een jeu de boules baan in het park aan te leggen. Op de laatste GMJD-dag is er enthousiast gespeeld op een tijdelijke baan naast de loods. Wat willen we met deze wens? Moet er een vaste of een opruimbare baan komen? Op welke plaats zou dat dan moeten? Wat mogen de kosten zijn? Moeten er regels komen voor het gebruik?
 
 
5)  Schone sloten met zichtlijnen door het park. Issue-eigenaar is Roel of Leo
 
De waterkwaliteit is in Nederland een zeer urgent issue. Ons Buiten heeft een slotenstructuur die eeuwen oud is, met bijzondere begroeiing, veel vis en de laatste tijd bijzonder waterplanten, zoals krabbenscheer. Maar er zijn wel zorgen. De overhangende planten en takken van bomen nemen veel licht weg. Dat gaat ten koste van de waterkwaliteit. Maar het leidt ook tot veel bladval in de sloten, waardoor er meer gebaggerd moet worden. Baggeren is zeer schadelijk voor het waterleven. Ten slotte dreigt de begroeiing over de sloten ook telkens weer de zichtlijnen in het park te belemmeren. Sommige struiken en bomen zijn al zo groot dat ze niet meer eenvoudig door een tuinder gesnoeid kunnen worden.
Alle sloten staan aan de rand van individuele tuinen. In hoeverre zijn de tuinders verantwoordelijk voor het onderhoud van de slootkanten? Zouden er (nieuwe) regels moeten komen voor het ‘open houden’ van de sloten? Of is er behoefte aan meer advies over dit soort onderhoud, is er een andere/grotere rol voor de vereniging/groencommissie/bestuur denkbaar?